• Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
 •  Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 
 • 6 Σερβιτόροι ΔΕ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α), Χαρ. Μούσκου 18, Πλ. Κύπρου, Τ.Κ. 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, υπόψιν των κων Γιούργα Στέφανου (Προέδρου) και Χρήστου Φασίτσα (Διευθύνοντα Συμβούλου) (τηλ. επικοινωνίας: 210-777.97.05 & 210¬777.1007). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Ζωγράφου - 6 Θέσεις Εργασίας Σερβιτόρων

 • Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
 •  Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 
 • 6 Σερβιτόροι ΔΕ 
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 •  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α), Χαρ. Μούσκου 18, Πλ. Κύπρου, Τ.Κ. 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, υπόψιν των κων Γιούργα Στέφανου (Προέδρου) και Χρήστου Φασίτσα (Διευθύνοντα Συμβούλου) (τηλ. επικοινωνίας: 210-777.97.05 & 210¬777.1007). 
 • Δείτε την προκήρυξη εδώ 
 • Έχετε αγγελία ? Καταχωρήστε Δωρεάν εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου